Regulamin

Regulamin sklepu

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.akademiainstakobiet.pl
prowadzony jest przez

Akademia Instakobiet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Chorzowie

, przy ul. Metalowców 13 lok. 105, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000906839 NIP: 6272772582 REGON: 389223796 kapitał zakładowy w
wysokości 5.000 zł reprezentowaną przez:

– Patrycję Gaweł – Prezesa Zarządu,

– Karolinę Kotas – Wiceprezesa Zarządu,


Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia
Konta i/lub w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia.


Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.§ 1. DefinicjeE-BOOK
– plik elektroniczny, w którym zawarta jest treść przeznaczona do odczytu,
zapisany w formacie PDF.

 

Format PDF
– (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format
pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

 

Kodeks cywilny
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

Konto
– konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym są gromadzone dane
podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień.

Konsument
– Kupujący będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w tym w
szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z
jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1]
Kodeksu cywilnego).

Koszyk
– funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez
Kupującego Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację
danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do
faktury, sposób dostawy, formy płatności.


Kupujący, Usługobiorca
– osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca
zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności
dokonująca zakupów, a także Konsument.

Płatność on-line
– płatność wykonywana przez Kupującego przy pomocy dostępnych w Sklepie
form płatności elektronicznych.

 

Produkt
– znajdujący się w ofercie Sklepu: produkt fizyczny,
będący rzeczą ruchomą w rozumieniu

art. 45 Kodeksu cywilnego lub produkt cyfrowy, będący
treścią cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta, który Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za
pośrednictwem Sklepu.

 

Regulamin
– niniejszy regulamin.


Sklep
– sklep internetowy akademiainstakobiet.pl, sprzedający za pośrednictwem
Internetu Produkty znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący
działalność pod adresem internetowym https://akademiainstakobiet.pl/


Sprzedający, Usługodawca


Akademia Instakobiet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Chorzowie

, przy ul. Metalowców 13 lok. 105, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000906839 NIP: 6272772582 REGON: 389223796.


Zamówienie
– oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia

i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub
Produktów ze Sprzedawcą.

§ 2. Postanowienia wstępne

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia
umowy. Kupujący, składając Zamówienie w Sklepie, składa ofertę kupna
określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu i w niniejszym
Regulaminie, znajdujących się na stronie akademiainstakobiet.pl.

2. Regulamin określa:

2.1. zasady i warunku korzystania ze Sklepu;

2.2. warunki składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedającego
i dostępne w Sklepie, dostarczania zakupionych Produktów Kupującemu,
uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży takich Produktów;

2.3. uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od
umowy;

2.4. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

2.5. prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Kupującego.

3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów,
świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną,
zgodnie z § 3 Regulaminu.

4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne
spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne
urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

4.1. dostęp do Internetu,

4.2. standardowy system operacyjny,

4.3. standardowa przeglądarka internetowa,

4.4. posiadanie konta poczty elektronicznej (aktywnego adresu e-mail).

5. Do korzystania z produktu cyfrowego konieczne jest spełnienie
następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie
Kupującego:

5.1. dostęp do Internetu,

5.2. standardowy system operacyjny

5.3. standardowa przeglądarka internetowa

5.4. standardowa przeglądarka plików .pdf

5.5. posiadanie konta poczty elektronicznej (aktywnego adresu e-mail).

6. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez
Kupujących treści prawnie zabronione, naruszające przepisy prawa lub
dobre obyczaje. Kupujący zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się
od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na
prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek
ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

7. Kupujący korzystający ze Sklepu, zobowiązany jest do:

7.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy
prawa;

7.2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

7.3. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej
informacji handlowej;

7.4. niewykorzystywania Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem;

7.5. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz
dla Sprzedającego;

7.6. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do
własnego użytku osobistego.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego
następujące usługi drogą elektroniczną:

1.1. umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży Produktów w Sklepie
zgodnie z niniejszym Regulaminem (składanie Zamówień);

1.2. umożliwianie zakładania kont Kupujących w Sklepie;

1.3. przeglądanie oferty Sklepu oraz zawartości strony internetowej
akademiainstakobiet.pl;

1.4. przesyłanie zamówionej przez Kupującego informacji handlowej.

2. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Kupujący
musi spełniać warunki techniczne wskazane w §2 ust. 4 oraz ust. 5
Regulaminu.

3. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego
przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w
Sklepie. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia Konta
w Sklepie.

4. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego
pierwszego Produktu do Koszyka.

5. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą
złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego
zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego,
zgodnie z jego wolą.

6. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedający
świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą
na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. Na Koncie przechowywane są
dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień. Kupujący
loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu poczty elektronicznej
(e-mail) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

7. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego. Po wpisaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail), należy
wprowadzić swoje dane. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego,
między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w
Sklepie. Kupujący otrzymuje wiadomość za pomocą poczty elektronicznej
(e-mail) z informacją o utworzeniu Konta. Umowa zawierana jest na czas
nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem
natychmiastowym w każdej chwili, wybierając opcję usunięcia Konta.

8. Usługa przeglądania zawartości Sklepu umożliwia Kupującemu przeglądanie
i odczytywanie zawartości Sklepu.

9. Korzystanie z usługi przeglądania zawartości Sklepu rozpoczyna się z
chwilą wyświetlenia na żądanie Kupującego strony Sklepu. Usługa ulega
zakończeniu z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej strony Sklepu.

10. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa powyżej,
świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy
sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w
związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedający podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych
usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i
modyfikacji danych osobowych Kupującego przez osoby nieuprawnione.

12. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z
wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane
oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu
informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania
antywirusowego na komputerze z którego korzysta Kupujący, stałe
aktualizowanie oprogramowania antywirusowego, w szczególności niezwłocznie
po ukazaniu się stosownych aktualizacji oraz posiadanie uruchomionej zapory
systemowej.

13. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego,
wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sprzedający
oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia techniczne mające na celu
uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Kupującego.

14. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 4. Informacje o Produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:

2.1. zawierają podatek VAT i podawane są w polskich złotych (PLN);

2.2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu
dostarczenia produktu do Kupującego, od wartości oraz wielkości
zamówienia i podawane są przy wyborze metody dostawy.

3. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami
dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez
Kupującego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów.
Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert
cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na
realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.

5. Sprzedający może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na
odrębnie określonych zasadach, a także wprowadzać nowe Produkty do oferty
Sklepu, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku Zamówień
złożonych wcześniej.


§ 5. Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie
internetowej Sklepu.

2. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany Kupujący, za
pośrednictwem Konta

w Sklepie, lub jako gość.

3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
Informacje podane przez Kupującego w toku składania zamówienia powinny być
zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie
możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na
tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności
uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji
Zamówienia, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Kupującym w celu
ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie internetowej Sklepu, Kupujący kompletuje Zamówienie poprzez
wybranie Produktów w Sklepie. Następnie wybrane przez Kupującego Produkty
zostają przeniesione do Koszyka. Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący
powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na jego ekranie,
tj. wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć ikonkę „Zatwierdź
zamówienie i zapłać”.

5. Składając Zamówienie Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych
Produktów i zapłaty ceny sprzedaży zakupionych Produktów oraz kosztów
dostawy.

6. Zamówienie Kupującego zostanie przesłane do Sklepu, a Kupujący
przekierowany w celu dokonania zapłaty za Zamówienie.

7. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem
przez niego oferty nabycia wybranych Produktów po cenach określonych w
Zamówieniu.

8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest potwierdzenia
przyjęcia Zamówienia (email o tytule „Potwierdzamy Twoje Zamówienie”)
wysłany do Kupującego przez Sklep.

9. Po otrzymaniu informacji o dokonanej przez Kupującego płatności,
Sprzedający wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o
otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie dostawy zakupionych
Produktów.

10. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej
Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia Zamówienia, w
szczególności: cena, charakterystyka Produktu, jego cechy, elementy
wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

11. Złożenie zamówienia na Produkt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

11.1. otrzymanie elektronicznej faktury VAT,

11.2. otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży
(jeżeli wystąpią).


§ 6.
Dostawa i płatność

1. Kupujący może dokonać płatności za Zamówienie za pośrednictwem
następujących metod płatności: Płatność on-line (PayPal, T-pay, system
płatności BlueMedia) lub Blik. Dostępne metody płatności za Zamówienie
opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie
składania zamówienia.

2. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: kurier DPD. W przypadku zakupu produktu
cyfrowego, dostawa odbywa się na zasadach opisanych w §8 Regulaminu.
Dostępne metody dostawy Zamówienia oraz koszty dostawy opisane są na
stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania
Zamówienia.

3. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedający na
stronie Sklepu wskaże inaczej.

4. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à
r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118
349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.

5. Płatność w systemie T-pay realizowana jest przez Krajowy Integrator
Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro,
61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000412357, NIP 7773061579, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN wpłacony w
całości.

6. Płatności online w systemie Blue Media realizowane są przez Blue Media
S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS
pod nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185, kapitał zakładowy 2.000.000 PLN
wpłacony w całości.

7. Można dokonać płatności także przelewem tradycyjnym na numer konta 74 1050 1243 1000 0090 8129 1693.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się
na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję
dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na
rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

10. Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego
usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług
przez takiego zewnętrznego usługodawcę.

11. Szczególne warunki realizacji Zamówień, w tym dostawy, opisane są w §8
oraz §9 Regulaminu.

§ 7
. Produkty fizyczne

1. Realizacja Zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez
wysyłkę zakupionych Produktów na adres podany przez Kupującego na etapie
składania Zamówienia.

2. Na stronie Sklepu przy każdym oferowanym Produkcie, będącym produktem
fizycznym, podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego Produktu. Przez
dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego
zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep przekaże
zamówiony Produkt do wysyłki do Kupującego, nie jest równoznaczny z czasem
koniecznym do jego dostarczenia Kupującemu za pośrednictwem wybranej formy
dostawy. Termin otrzymania przez Kupującego przesyłki wynosi orientacyjnie
czas: czas realizacji Zamówienia + przewidywany czas dostawy. Czas
realizacji Zamówienia na produkty fizyczne nie powinien przekroczyć 72
godzin, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu w Sklepie.

3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do
Kupującego.

4. Przesyłka zawierająca zakupione Produkty powinna zostać dostarczona do
Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

§ 8
. Produkty cyfrowe

1. Realizacja Zamówienia obejmującego produkt cyfrowy, w szczególności taki
jak: E-BOOK, audiobook, webinar, następuje poprzez przesłanie na adres
e-mail podany przez Kupującego

w formularzu Zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub
uzyskania dostępu do zakupionego produktu cyfrowego.

2. Dostawa produktu cyfrowego następuje:

– w przypadku gdy Kupujący wyraził zgodę na dostarczenie Produktu będącego
produktem cyfrowym przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz
potwierdzi, że został poinformowany o utracie z tego powodu prawa do
odstąpienia od umowy – niezwłoczne po dokonaniu przez Kupującego zakupu;

– w przypadku niewyrażenia przez Kupującego zgody na dostarczenie Produktu
będącego produktem cyfrowym przed upływem terminu na odstąpienie od umowy
oraz nie potwierdzi, że został poinformowany o utracie z tego powodu prawa
do odstąpienia od umowy – niezwłocznie po upływie 14 – dniowego terminu na
odstąpienie od umowy.

3. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, produkty
cyfrowe objęte Zamówieniem uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że bezprawne rozpowszechnianie treści
lub materiałów,

o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną
lub karną.

§ 9
. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo
odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży)
albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o
dostarczenie treści cyfrowych).

2. Począwszy od dnia 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na
zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje również osobie
fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest
o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od dnia 01.01.2021 r. uprawnienia te
dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi stosownie do
art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu
do umowy:

3.1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Usługobiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

3.2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3.3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od
umowy.

4.
Produkty cyfrowe

4.1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o
dostarczenie produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.2. Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z
uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Kupujący nie ma
możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z Zamówienia po dokonaniu
płatności za Produkt.

4.3. Kupujący przed zakupem produktu cyfrowego powinien upewnić się, czy
urządzenie, na którym zamierza odtwarzać produkt cyfrowy obsługuje format w
jakim został on zapisany.

5.
Produkty fizyczne

5.1. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt nieużywany, przez co rozumie się
Produkt oryginalnie zapakowany oraz zawierający nienaruszone
zabezpieczenia, jeżeli dotyczą.

5.2. Szczególne zasady zwrotów książek

5.2.1. W przypadku zakupu Produktów będących książkami, Kupujący przyjmuje
do wiadomości, że zwrotom podlegają wyłącznie

Produkty zafoliowane w nienaruszoną, bezbarwną, firmową folię.

6. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej
decyzji

o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli, przy czym
oświadczenie takie Konsument ma prawo złożyć w dowolnej, wybranej przez
siebie formie, na przykład pisemnej (list polecony), faksem lub pocztą
elektroniczną.

7. Wystarczającym dla zachowania 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy,
jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta przed
upływem tego terminu.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie,
jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od
umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do
zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki zawierającej Produkt na
adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.

9. Zwracane Produkty należy odesłać przesyłką kurierską lub za
pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:


Akademia Instakobiet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Metalowców 13 lok. 105

41-500 Chorzów

 

10. W zakresie wykonywania przez Konsumentów uprawnienia do odstąpienia od
umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie,
Sprzedający informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Konsument.

11. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi
wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszt dostawy pokryte
przez Konsumenta w wysokości odpowiadającej wartości najtańszej, dostępnej
w Sklepie metody dostawy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany
przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie
żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od
Konsumenta zwracany Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu
będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 10. Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Konsument może:

3.1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,

3.2. żądać usunięcia wady,

3.3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

3.4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien niezwłocznie
poinformować o tym Sprzedającego określając jednocześnie swoje roszczenie
związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści
(reklamację).

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną,
jak również pocztą elektroniczną.

6. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w
ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą
takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została
złożona.

7. Kupujący nabywający Produkty w celu związanym bezpośrednio z jego z
działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący niebędący
Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność
Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się
do uprawnienia Kupującego do żądania usunięcia wady. W takim przypadku
Sprzedający wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na
wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedający może również odstąpić od
umowy zwracając takiemu Kupującemy niebędącemu Konsumentem cenę
zapłaconą za Produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie
odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Produktów w
stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami jest wyłączona.

§ 11. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu

1. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu oraz niniejszego
Regulaminu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: helpme@akademiainstakobiet.pl lub na adres Akademia
Instakobiet Sp. z o.o. ul. Metalowców 13 lok. 105 41-500 Chorzów.

2. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do
korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości
związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedający będzie rozpatrywać wszelkie
reklamacje w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji i
poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres poczty elektronicznej
(e-mail) składającego reklamację.

§ 12. Ochrona prawa autorskiego

1. Kupujący ma prawo korzystać z Produktów zakupionych na stronie

https://akademiainstakobiet.pl/

tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący
nie może udostępniać Produktów zakupionych innym osobom.

2. Kupujący nie może i nie jest uprawniony do:

2.1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych na https://akademiainstakobiet.pl/
całości lub we fragmencie;

2.2. komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych na
https://akademiainstakobiet.pl/;

2.3. modyfikowania produktów zakupionych na https://akademiainstakobiet.pl/.

 

§ 13. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający,

Akademia Instakobiet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Chorzowie

, przy ul. Metalowców 13 lok. 105, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000906839 NIP: 6272772582 REGON: 389223796. Z Administratorem można
skontaktować się poprzez adres e-mail: helpme@akademiainstakobiet.pl
, lub pisemnie pod adresem: Akademia Instakobiet Sp. z o.o. , ul.
Metalowców 13 lok. 105, 41-503 Chorzów.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym

w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

3. Dane osobowe przetwarzane będą:

3.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania łączącej
Administratora z Kupującym umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi
reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą
elektroniczną oraz kontaktowania się z Kupującym, w tym w celach związanych
z realizacją umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z
zawarciem i realizację umowy,

3.2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, tj. dla celów podatkowych i
księgowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,

3.3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenie działań
marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej – do czasu cofnięcia zgody,

3.4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez Administratora jakim jest obsługa zgłoszeń
kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń
związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania
rozliczalności.

4. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się w Polityce Prywatności Sprzedającego, dostępnej pod adresem

https://akademiainstakobiet.pl/polityka-prywatnosci/

.

 

§ 14. Rozstrzyganie sporów

 

1. Zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu
między nim a Sprzedającym oraz przysługujących mu uprawnień. Informacje
dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy,
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (uokik.gov.pl).

2. W przypadku sporów wynikłych w związku z realizacją umów zawartych ze
Sprzedającym lub postanowień niniejszego Regulaminu, Kupujący posiada
możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (tzw.
ADR). Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów
konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów (uokik.gov.pl).

3. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do
metody rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą
unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi
konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Skorzystanie przez Konsumenta z platformy ODR lub innych alternatywnych
metod rozstrzygania sporów jest całkowicie dobrowolne.

5. Ewentualne spory powstałe między Kupującym a Sprzedającym, poddane
rozstrzygnięciu sądowemu, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo
właściwy według miejsca siedziby Sprzedającego.


§ 15. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez
administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail
wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail
przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia
lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez
Kupującego błędnych danych.

3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone w ramach Sklepu
usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości
czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności
przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w
związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Sprzedający
dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu było
dokonywane w godzinach nocnych.

4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, której
przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedającego w ramach Sklepu na
warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. W sprawach
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja

2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości
usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu
końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym
połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies).
Kupujący może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub
uzyskiwania dostępu przez Sklep do plików cookies za pomocą ustawień
swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki,
tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich
przesyłaniu. Brak akceptacji plików cookies może spowodować utrudnienia
w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Kupującego z przeglądarki,
której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu
Kupującego oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na
tym urządzeniu Kupującego. Więcej informacji na temat wykorzystywania
przez Sklep plików cookies znajduje się w Polityce Prywatności
Sprzedającego, dostępnej pod adresem
https://akademiainstakobiet.pl/polityka-prywatnosci/.

6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin
obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

7. Kupujący, którzy posiadają Konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu
zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mail) na adres poczty
elektronicznej przypisany do Konta. W przypadku braku akceptacji treści
nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o
prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy
stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o
prowadzenie konta.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2021 roku.

9. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu przed
zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów
sprzedaży. Kupujący ma w każdej chwili możliwość pozyskania, odtwarzania i
utrwalenia jego treści.


Regulamin sklepu internetowego akademiainstakobiet.pl udostępniany jest
w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i
wydrukowanie [(link)]. Obowiązuje na czas nieokreślony.